Szkoly Podstawowe

 

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

https://sp-tychy.nabory.pl/

10 marca – 10 kwietnia 2014r.

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

1 września 2014r. obowiązek szkolny rozpoczyna się dla dzieci urodzonych w  roku 2007 (jeśli nie rozpoczęły edukacji szkolnej wcześniej) oraz dzieci urodzonych w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku. 

ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

Jeśli chcesz zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszkasz, wystarczy że wypełnisz elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA na stronie https://sp-tychy.nabory.pl/ i złożysz go w sekretariacie tej szkoły. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby zapisu dokonać w terminie od 10 marca do 10 kwietnia br. 

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU na stronie https://sp-tychy.nabory.pl/ i złożyć go w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od 10 marca do 10 kwietnia br. We wniosku możesz wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji określonych w statutach poszczególnych szkół. Statuty szkół określają również jakie dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów należy dołączyć do wniosku. Pamiętaj, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 23 kwietnia  2014r. do godz. 15

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować zgłoszenie do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 5 maja  2014r. do godz. 15

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzic / opiekun prawny dziecka z orzeczeniem winien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcesz zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, pamiętaj że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Możesz też dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.  

UWAGA !  Jeśli nie masz dostępu do Internetu …

… możesz wypełnić ręcznie odpowiedni druk (wniosek – do szkół spoza obwodu lub zgłoszenie – do szkoły obwodowej) lub skorzystać ze specjalnego info kiosku w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, II piętro. 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Jeśli statut szkoły wymaga załączenia do wniosku stosownych oświadczeń, pamiętaj że każde z nich musi zawierać  klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do wniosku, potwierdzających spełnianie  zaznaczonych kryteriów.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie_przyklad.pdf)Oświadczenie_przyklad.pdf[ ]143 Kb
Pobierz plik (Wniosek do SP.pdf)Wniosek do SP.pdf[ ]243 Kb
Pobierz plik (Zgłoszenie do SP obwód.pdf)Zgłoszenie do SP obwód.pdf[ ]226 Kb

Dodatkowe informacje