REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

https://przedszkola-tychy.nabory.pl

3 – 14 marca 2014r.

 

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie do 24 lutego br. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie. 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w SP na rok szkolny 2014/2015 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat (z rocznika 2008 urodzone w okresie VII – XII), zamieszkałe na terenie miasta Tychy.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej, ze strony www.mzo.tychy.pl lub pobrać w dowolnej placówce. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 3 do 14 marca br.   

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami

3 – 14 marca 2014 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2014 r.
do godz. 15.00.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

17 – 30 kwietnia 2014 r.

do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

5 maja 2014 r.
do godz. 15.00.

 

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE

wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r., Dz. U z 2014 r. poz. 7)

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt.

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

100 pkt.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

100 pkt.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) -  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA  DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ustalone przez dyrektora  w uzgodnieniu z organem prowadzącym (Prezydentem Miasta Tychy)

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego1

48 pkt.

decyduje data urodzenia kandydata lub dodatkowo decyzja o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego

2. kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

24 pkt.

oświadczenie

3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym

12 pkt.

oświadczenie

4. kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest najbliższym 2 od miejsca zamieszkania

6 pkt.

oświadczenie

5. kandydat, którego odległość miejsca zamieszkania od przedszkola nie przekracza 3 km2 (kryteria 4 i 5 wykluczają się)

3 pkt.

oświadczenie

6. kandydat, który w roku rekrutacji kończy 4 lata

2 pkt.

decyduje data urodzenia kandydata

1 dotyczy kandydatów, którzy w roku rekrutacji kończą 5 lat i 6-latków urodzonych w okresie VII - XII 2008 r. oraz odroczonych od obowiązku szkolnego

2 dotyczy odległości pokonywanej pieszo i wyliczonej z wykorzystaniem Systemu Informacji o Terenie miasta Tychy (SIT) dostępnego na stronie www.umtychy.pl/sit/

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać  klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie  zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i  6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

Dodatkowe informacje